دنیای این روزهای ما (۱۶): حیات

محیطزیســت عبارتــی ترکیبــی از دانش‌هــای متفــاوت در علـم اسـت کـه شـامل مجموعـه‌ای از عوامـل زیسـتی و محیطـی در قالــب محیط زیســتی و غیرزیســتی (فیزیکــی و شــیمیایی) اســت کــه بــر زندگــی یــک فــرد یــا گونــه تأثیــر می‌گــذارد و از آن تأثیــر می‌پذیــرد. امــروزه ایــن تعریــف غالبــا به انسان و فعالیت‌هــای او مرتبــط می‌شــود و می‌تــوان محیط زیســت را مجموعه‌ای از عوامــل طبیعــی کــره زمیــن، ماننــد هــوا، آب،اتمســفر، صخــره، گیاهــان و… کــه پیرامــون انســان هســتند،خلاصــه کــرد.
در ادامـه بـه عوامـل مؤثـر در ایجـاد محیط زیسـت و تأثیـرات انســان بــر آن و همچنیــن راه‌هــای جلوگیــری و کاهــش آنهــا می‌پردازیــم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *